- %

Årsstämman 2024 i Northgold AB (“Bolaget”) hölls idag den 18 juni 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Kallelsen till stämman och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, northgoldab.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Magnus Minerals Oy, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Magnus Minerals Oy, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 480 000 kronor, varav 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Magnus Minerals Oy, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Magnus Minerals Oy, att omvälja Roberto Garcia Martinez, Henrik Löfberg och Benny Mattsson som styrelseledamöter. Roberto Garcia Martinez omvaldes som styrelseordförande.

Baker Tilly MLT Kommanditbolag omvaldes till revisor. Baker Tilly MLT Kommanditbolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Stein Karlsen kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett nytt andra stycke i § 7 i bolagsordningen enligt nedan.

§ 7 Ny lydelse
Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen enligt nedan.

§ 4 Ny lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Beslut om införande av personaloptionsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av personaloptionsprogram till Bolagets verkställande direktör Seppo Tuovinen. Det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen till årsstämman 2024 som offentliggjordes den 17 maj 2024.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Seppo Tuovinen, verkställande direktör, +35 8504 109 625
Mejl: ir@northgoldab.com
Webbplats: www.northgoldab.com
Följ oss: www.linkedin.com/company/northgold