- %

29 June, 2022

Kommuniké från årsstämma i Northgold AB

Årsstämman 2022 i Northgold AB ("Northgold" eller "Bolaget") hölls idag den 29 juni 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Stämman genomfördes genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Magnus Minerals Oy, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Magnus Minerals Oy, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 600 000 kronor, varav 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Magnus Minerals Oy, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Magnus Minerals Oy, att omvälja Otto Persson, Timo Mäki, Roberto Garcia Martinez och Henrik Löfberg som styrelseledamöter. Otto Persson omvaldes som styrelseordförande.

Baker Tilly MLT Kommanditbolag omvaldes till revisor. Baker Tilly MLT Kommanditbolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Stein Karlsen kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om nyemission av prestationsaktier till Bolagets verkställande direktör
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av prestationsaktier till Bolagets verkställande direktör, Mitchell Vanderydt. Det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen till årsstämman 2022 som offentliggjordes den 30 maj 2022.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mitchell J. Vanderydt, Verkställande direktör, Northgold AB

E-post: ir@northgoldab.com

Stay updated